Ayder Koruma Amaçlı İmar Planı

PLAN NOTLARI

A) GENEL HÜKÜMLER
1– Planlama Alanı 4. derece deprem bölgesindedir. Uygulama sırasında afet bölgesinde yapılar hakkında yönetmeliğin hükümlerine uyulacaktır.


2– Jeolojik etüd gereği:
2.1– Planlama alanının önemli bir kısmını oluşturan Yamaç Molozu üzerinde zeminin dengesini bozacak derin kazılardan kaçınılmalıdır.
2.2– Bu alanlara yapılacak tüm inşaatlara yapı temellerinden ötürü hafriyat sonucu oluşan şevlerin eğimi doğal yapıyla bütünleştirilip yumuşatılarak 9.b’de anıldığı gibi bitkilendirilecektir.
2.3– Yamaç molozunda inşa edilecek her binada uygun drenaj sistemleriyle sızıntı ve yüzey sularının yapı temellerini etkilemesi önlenmelidir.
2.4– Planda işaretlenmiş olan çığ düşme alanları ve muhtemel heyelan alanları yerleşmeye kapatılacaktır.
3– Yapı ve tesisler için gereksinmeyi karşılayacak ölçekte ve sağlık kurallarına uygun pissu kanalları ağı ( arıtma tesisi bağlantısı) veya 19.3.1973 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “lağım mecrası mümkün olmayan yapılarda yapılacak çukurlara ait yönetmelik”te belirtilen boyut, nicelik ve koşullara uygun genel ya da her yapı ve tesis için arıtmalı kanalizasyon yapılıncaya kadar bağımsız sızdırmasız pissu çukuru yapılarak, pissu kanalları buraya bağlanır. Bu amaçla plan kararlarına aykırı olmaksızın yapılacak yer seçimlerinde plan değişikliği aranmaz.
4– Yerleşme çöpleri çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde bir noktada toplanarak (yukarı anbarlı mevkii civarında belirlenecek bir nokta) tasfiyesi için gerekli önlemler alınacaktır.
5– Çeşitli amaçlarla kullanılan tabelalarda, kentsel mobilyada ( telefon kulübeleri, oturma grupları, çöp kutuları gibi) Ayder’in özgün kimliğiyle bütünleşecek bir ortak formun veya standardın kullanılması sağlanacaktır.
6– Kaplıca Koruma Alanı:
Hiçbir yeni yapı inşasına izin verilmeyecektir. Sondaj kuyusu dışında bu alanda bulunan yapılar kaldırılacaktır.
Planda belirlenen ve kaplıca hamamının da içinde yer aldığı II. Derece Doğal Sit Alanı ile güneydoğusundaki

III. Derece Doğal Sit Alanı, kaplıca koruma alanına yakın olduğundan kirlenme riskine karşı bu alanlara ilişkin ek hükümler getirilmiştir.
a) Kirli suları iyi tecrit edilmiş kanalizasyonlarla kaplıca koruma alanından geçmeyecek şekilde bu alanın dışına sevk edilmek şartıyla kaplıca tesisleri su depolama ve pompalama yapıları yapılabilir.
b) Drenajı kaplıca koruma alanında olmamak koşulu ile planda önerildiği gibi yol açılabilir.
c) Kirlenmeye sebep olacak malzeme depolanmasına (mezarlık, çöp, gübre yığını gibi) izin verilmeyecek ve mevcutlar kaldırılıp yeri temizlenecektir.
d) Taş kum alma, yarma ve kanal gibi kazılara ve bunlar için dinamit patlatılmasına izin verilmeyecektir.
e) Kültür mirasını oluşturan özgün yayla evleri ile planda işaretlenen yapılar belirlenen koşullarla korunarak yeni yapı yapılmasına izin verilmeyecektir. Bu yapıların kanalizasyonu iyi izole edilmiş kapalı bir sistemle koruma alanı dışına çıkartılacaktır.
7- Sit Alanları;
I.Derece Doğal Sit Alanları,
I.Derece doğal sit alanına giren bölgelerde kesin yapılanma yasağı getirilmiştir, ancak plan içindeki bu alanın özgün doğa yapısıyla bütünleşen ahşap yayla evleri korunacaktır. Ayrıca konum ve kütle olarak çevreye uyumlu olan planda D ve E olarak belirtilen yapılar için yapılanma koşullarında belirlenmiş olan hükümler geçerlidir. Bu alanlarda bitki örtüsü, topoğrafya, silüet etkisini bozabilecek tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamaz, ancak planda günübirlik kullanım ve rekreasyon alanı olarak belirlenen bölümlere yer verilmiştir.
Kar ve rüzgar devrikleri veya hastalanmış ağaçlar dışındaki ağaç kesimi kesinlikle yasaktır.
II.Derece Doğal Sit Alanı,
Bu bölgelerde mevcut geleneksel mimariye uygun turistik tesis alanları ( konaklama, kaplıca kür merkezi kullanımlı sosyo-kültürel tesis alanları, teknik altyapı alanları ve yönetim merkezi) planlanacaktır.
Hazırlanacak uygulama projeleri Trabzon Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onaylamasından sonra uygulanabilecektir.
Bu bölgede KAKS: 0.30’dur.
III.Derece Doğal Sit Alanları,
Mevcut geleneksel mimariye uygun dokuya sahip yapılanmalara izin verilecektir. Bu alanlarda hazırlanacak projelerin Trabzon Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulun’ca onaylanmasından sonra uygulama yapılacaktır.
Bu bölgelerde KAKS: 0.30’dur.
    
8
– Yollar;
a) Karayolu,
Planlama alanı içinden geçen karayolunun malzemesi granit parke veya doğal parketaş olacaktır.
b) Yaya yolları,
Yaya yollarında planda ayrıca belirtilmemiş ise maksimum genişlik 3 metredir. Kaplama malzemesi olarak da doğal taş kullanılacaktır.
9– Flora ve Fauna;
a) Yaylanın özgün bitkisel oluşumuna zarar verebilecek yabancı bitkilendirmeden kaçınılacaktır.
b) Karayolu geçişi nedeni ile oluşan istinat duvarları ve şevler “Hedera Colchis” v.b. gibi doğal yerli bitki türleriyle bitkilendirilecektir.
c) Yol açılması durumunda oluşacak şevlerin eğimleri doğal yapıyla bütünleşecek şekilde yumuşatılarak 9.b’de anılan bitkilerle bitkilendirilmeli ve stabilite sağlanmalıdır.
d) Yöreye düzenlenecek tur organizasyonları dönemleri ekolojik dengenin zarar görmeyeceği sıklıkta ve büyüklükte olacaktır.

B) YAPILAŞMA KOŞULLARI

I-GENEL HÜKÜMLER

1– Yapılarda mahreç için bir imar yolundan cephe almak esastır. Ana yoldan mahreç alma olanağı olmayan parsellerin sorunları Ayder kentsel tasarım ve çevre düzenleme projelerinde çözümlenecektir.
2– Yeni yapı yapılabilmesi için gerekli olan en az parsel büyüklüğü 300 m2’dir. Yapı cephesi en fazla (en) 10.00 m. en az 4.00 m.dir. Yapı derinliği en fazla (boy 15.00 m en az 8.00 m.dir. En ile boy arasındaki oran 1/1,5 ile1/2 arasında değişebilir.
3– 1/1000 ölçekli harita üzerinde her alanın KAKS değerleri sit alanı bölümünde belirlenmiştir.
4– Yeni yapılanma istekleri hazırlanacak kadastral plan ve uygulama projeleri Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
5– Sit alanları içinde konutlar için belirlenen en büyük yapı taban alanı 100 m2’dir. Resmi yapılar için yapılan münferit müracatlardan sonra KAKS değerleri belirlenir.
6– Minimum ifraz koşulu 500 m2dir. İfraz ve tevhit istekleri kadastral plan üzerinde Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca belirlenir.
7– Yeni yapılanmalarda ön ve arka bahçe mesafeleri kadastral ve uygulama projesi üzerinden Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca düzenlenir.
8– Parseller arasında bahçe duvarı ve tel örgü yapılamaz. Ancak konut etrafında istendiğinde geleneksel ahşap çit çekilebilir.
9– Maksimum saçak kotu, giriş (yaşama katı) esas alınmak koşulu ile 6.00 m.dir. Giriş kotunun altında maksimum h=2.70 m. olmak üzere bir kat oluşturulabilir. Yapının görünen en yüksek cephesi 8.00 m.yi geçemez.
10– İstinat duvarının zorunlu olduğu durumlarda taş duvar örülecek (maksimum 1.20 m.) ve duvar bitiş hizası doğal zemin kotunun üzerine çıkmayacaktır. Eğim fazla olan arazilerde 1.20 m.lik duvar yüksekliği tabii zeminin altında kalacağından üstü bitkilendirilip şev ile tamamlanacaktır.
11– Hiçbir parselde birden fazla yapı yapılamaz.
12– Yöresel mimari özellikler taşımayan ve yıkılarak yeniden yapılması gereken ıslah kapsamındaki mevcut yapıların yeni yerlerinin ve yoğunluklarının (KAKS) belirlenmesi amacıyla uygulama öncesi projelerinin Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylanması esastır.
13– Yöresel mimari nitelikler taşıyan binaların yeniden yapılanmaları sırasında eski binanın yapı nizamı, cephe özellikleri ve taban alanı esas alınır.
14– Yapılara kot verilmesi şu esasları içerir:
a) Parselin onanlı kotesi üzerinden %15 meyile kadar olan araziler düz, % 15’den fazla meyilli olan araziler eğimli arazi sayılır.
b) Bina yüksekliği, binanın parsel zeminine oturduğu köşelerinin kesiştiği orta noktasından son kat saçak kotuna kadar olan yüksekliktir.
c) Binaların kot alma biçimini değiştirmek amacıyla arsalarda hafriyat ve dolgu yapılamaz, setler tanzim edilemez. Bu gibi durumlarda 1/1000 ölçekli halihazır haritasında doğal zemin ve çevresindeki koşullar esas alınır.

II.YAPI ÖLÇEĞİNDEKİ HÜKÜMLER

1– (K) Korunacak Yapılar: Aydere yapısal kimliğini veren özgün ahşap yayla evleridir. Bu yapılarda;
a) Çürüyen eskiyen üst yapı elemanları aynı renk ve malzeme ile onarılıp tamamlanacaktır.
b) Özgün malzemesi değiştirilmeden, ya da benzeri teknoloji ürünü kaplanarak çatı onarımı yapılabilir.
c) Su ve pissu şebekesine ilişkin yenileme çalışmaları yapılabilir.
d) Sağlıklaştırmaya bağlı olarak ıslak (yapının dış ölçüleri ve görünümü korunmak kaydıyla) hacimlerin yapı içine alınması ve benzeri değişiklikler yapılabilir.
e) Yukarıda belirtilen işlemler dışında yapının özgün değerlerini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulamayacaktır.
2– (D) Cephesi Yeniden Düzenlenecek Yapılar: Konum ve kütle olarak çevreye uyumlu ancak, cephelerinde düzenleme yapılması gereken yapılardır. Düzenlemelerde aşağıda belirtilen konular gözönünde tutulacaktır.
a) Pencere oranları: Genişlik en az 50 cm. en çok 80 cm., yükseklik en az 120 cm. en çok 160 cm olacaktır.
b) Kapı ve pencere doğramaları ahşap olacaktır.
c) Cephe kaplamasında kullanılacak ahşap kaplamanın eni (genişliği) en az 15 cm. olacaktır.
d) Taş duvarlarda renkli derz kullanılmayacaktır. Derzler dışa taşırılmayacak ve kuru duvar görünümü sağlanacaktır.
e) Çatı malzemesi olarak çinko, bakır, alüminyum kullanılacaktır.
3– (E) Esaslı Düzenleme Gerektiren Yapılar: Konumları ve boyutları ile çevreye uyumluluğu sağlanabilecek yapılar ise:
a) İki (2) kata indirilerek B (II)-2 maddede anılan koşullar uygulanacaktır.
b) Uyumluluğu sağlanamayacak yapılar ise; yıkılıp yeniden yapılacak ve B.(II)-5. Maddede anılan koşullar uygulanacaktır.
4– (Y) Yıkılıp Tamamen Kaldırılacak Yapılar: Bunlar I. Derece Kaplıca Koruma Alanı içinde kalan yapılardır.
5– Yeni Yapılar:
a) Yapı malzemesi taş, ahşap veya taş+ahşaptır. Kesinlikle betonarme yapıya izin verilmez. Bodrum duvarı taş yapılacaktır.
b) Yapım teknolojisi olarak yığma taş veya geleneksel sistem olan yığma, ahşap geçme ve ahşap karkas (çatma) teknikleri kullanılacaktır. Ara dolgular taş, tuğla ve benzeri malzeme olabilir.
c) Yapılarda açık ve /veya kapalı çıkma ile gömme balkon geleneksel ölçülere uygun olarak yapılabilir. Çekme kat yapılamaz.
d) Yığma taş binalarda sıvasız duvar kullanılacaktır.
e) Kullanılan ahşap malzeme doğal rengi korunacaktır.
f) Pencere, kapı doğramaları ile kepenkler ahşap olacaktır.
g) Çatı eğimi %40’dır. Çatı, üçgen alın dar cephede olmak üzere iki eğimli veya eğime bakan cephesi kırma olmak üzere üç eğimli olacaktır.
h) Yapı cephelerinde doluluk boşluk oranı 1/5 veya 2/5 olacaktır. Bu oran yönetim yapılarında en çok 1/3’e çıkarılabilir.
i) Pencereler kısa kenarlar yatay olacak şekilde konumlandırılacak ve oranı 2-(5) a’da belirtildiği gibi alınacaktır. Sosyal amaçlı yapılar ile kamu yapılarında bu koşul aranmaz.
j) Pencerelerde ahşap kepenk kullanılacaktır.
k) En az saçak genişliği 60 cm.dir.
l) Sit alanı içindeki yapılanmalarda bodrum kat iskan amacıyla kullanılamaz.
m) Gölgelik, çardak, kır kahvesi, kameriye, çeşme örtüsü gibi müştemilatlar yapıya bitiştirilmemek koşulu ile temelsiz olarak ve ahşap malzeme kullanılarak projeleri Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanmasından sonra yapılabilir.

III.ARAZİ KULLANMA KARARLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

1– Yayla Yerleşme Alanları;
a) Bu alanlarda pansiyon, sergileme, kahve, satış, lokanta gibi fonksiyonlar yer alabilir.
b) Yapılaşma koşullarında I. Ve II. Maddelerde önerilen tüm koşullara uyulacaktır.
2– Örnek Yayla Evleri Yerleşme Alanı:
a) Bu alan konaklama amaçlı kullanılacaktır.
b) Yapılaşma için (II) 5.maddede anılan tüm şartlara uymak koşulu ile hazırlanacak proje ve vaziyet planı Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır.
c) Bu alan içinde günübirlik kullanışlara dönük Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylandıktan sonra lokanta, kahve gibi kullanışlar yer alabilir.

3– Günübirlik ve Kamping alanı;
a) Planda bu alanda gösterilen kütleler şematiktir. Proje tasarımında ve uygulama sırasında konum ve mevcut ağaçlar dikkate alınarak hazırlanacak vaziyet planına göre değişiklikler yapılabilecektir.
b) Ortak kullanışlara ayrılan birimlerde Wc, duş, mutfak, kır kahvesi gibi kullanışlar yer alabilir. Maksimum h= 4.50 m.dir. malzeme olarak taş veya ahşap kullanılacaktır.
c) Toplam alanın %30’u çadırla kamping alanı olarak değerlendirilebilir.
d) Yoğunluk 70 çadır/ha’dır.
4– Doğal Karakteri Korunacak Alanlar:
Bu alanlarda yeni yapılaşmaya izin verilmez, ancak mevcut yapılarla ilgili olarak plan üzerinde tek yapı ölçeğinde verilen kararlara uyulacaktır.
Bu alanlar yayla karakterinin devamını sağlamak amacıyla özgün floraya bırakılacaktır.
5– Orman Alanları;
a) Orman Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde olan bu alanlarda yapılacak bekçi kulübesi v.b. gibi zorunlu hizmet yapılarında (II)-5.maddede anılan koşullara uyulacaktır.
b) Bu alanlarda planda öngörülenler dışında konaklama ve diğer tesisler yapılamaz.
c) Bu alanlarda orman olarak gösterilip de özel mülkiyete ait alanlardaki yapılaşmalarda B.I. ve B.II.5’de anılan koşullara uyulacaktır.
6– Özel Proje Alanları;
a) Arboretum (canlı ağaç müzesi): Bu alan yöresel özgün bitkilerin zenginleştirilmiş ve söz konusu bitkilerin tanıtılması amacıyla bir doğa parkı olarak düzenlenmiştir.
b) Şenlik Alanı: Bu alanda yer alacak kullanışlar genel hatlarıyla planda verilmiştir. Uygulama sırasında detay projelere göre düzenleme yapılacaktır.
c) Kaplıca Tesisi Çevresi ve Karayolu Girişi: Bozulmuş bir doğal yapıya sahip bu alanda (doğal çevreye uyumu sağlamak amacıyla) detaylı çevre düzenleme projesi yapılacaktır.
d) Yönetim merkezi:
1– Planda bu alanda gösterilen yapılar şematiktir. Uygulama kütlelerin yönleri ve konumları korunarak hazırlanacak detay projelerine göre gerçekleştirilecektir.
2– Bu alanda sağlık, PTT, karakol, çok amaçlı salon, kahve , lokanta, ticaret v.b. gibi fonksiyonlar yer alabilir.
3– Maksimum kat sayısı 2’dir. Maksimum saçak kotu h=6.50 m.dir.
4– Yapılaşma koşulu olarak (II)- 5’de anılan koşullara uyulacaktır.